top of page

באר שבע

שד' בן גוריון

ההצעה לפיתוח שדרות בן גוריון והשטחים הציבוריים הפתוחים בדופן שכונה ג' נבחרה בתחרות מתכננים של עיריית באר שבע. תכנון פיתוח הרחוב הופך את הרחוב לרחוב מוצל וירוק עם שביל אופניים לאורכו, זאת למרות מגבלות שנבעו ממסגרת שהעבודה:  שלא בוצעו שינויים גיאומטריים במסעה ולא בוצעה החלפת תשתיות.

בביצוע

bottom of page