top of page

נמל יפו

חידוש ופיתוח נמל יפו

חידוש נמל יפו – פרוייקט דגל של עיריית תל אביב-יפו.

פיתוח מתחם הנמל כלל את שיקום ושימור הנמל הבריטי והעותמאני. הרציף והחומה העותמנית שומרו ושוחזרו, וכן המעגנה והרציפים שהוקמו ע"י שלטונות המנדט.

בעבודה פותחה שפה עיצובית התואמת את התקופות השונות.

בעבודה ניתן דגש על התאמת הנמל לצרכי הדייגים, לצרכי חינוך וספורט ימ, לפעילות כלי שיט ולקהל המבקרים באתר.

מזמין: הרשות לפיתוח כלכלי , תל-אביב־יפו

2010

bottom of page