top of page

ראמה

ראמה

פיתוח וחידוש הרחובות והכיכרות. העבודה כוללת שינויים גיאומטרים ברחובות, סלילת שבילי אופניים, נטיעת עצים והטמנת מערכות.

סופי

bottom of page