top of page

טיילת יפו בת ים

טיילת יפו בת ים

פיתוח וחידוש הרחובות והכיכרות. העבודה כוללת שינויים גיאומטרים ברחובות, סלילת שבילי אופניים, נטיעת עצים והטמנת מערכות.

בתכנון

bottom of page