top of page

יד מורדכי

אתר הקרב

שיקום ושימור אתר הקרב ביד מרדכי, בו התחולל קרב הבלימה מול הצבא המצרי ב-1948. העבודה באתר כללה את שחזור עמדות ותעלות הקרב, הנגשת האתר, שימור נוף וצומח מקומי והצבת שילוט הסבר.

עבור המועצנה לשימור אתרים, עם אדריכל אמנון בר-אור

שנת סיום: 2015

2015

bottom of page